Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby zábavníhodětského centra HOPA HOPA správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby centrum HOPA HOPA zpracovalo mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019. O ochraně osobních údajů. Centrum HOPA HOPA můžepoužívat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se stanovami centra HOPA HOPA a dále v nutném rozsahu pro svou činnost.Souhlas uděluji na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a centrumHOPA HOPA mé údaje do jednoho roku zlikviduje.Je mi znám Provozní řád tábora a v této přihlášce jsem uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavuúčastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současněprohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je telefonické spojení, uvedené v přihlášce pro dobu konání tábora, platné a žev případě závažných zdravotních problémů účastníka nebo jeho vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz účastníka z táboranejpozději do 2 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody vzniklé na majetku provozovatele tábora, případnědalších účastníků tábora, které účastník tábora úmyslně způsobil. Prohlašuji dále, že souhlasím s případným použitím fotografiemého dítěte pro propagační účely centra HOPA HOPA (Výroční zpráva, webové stránky…).